По някои принципни и специфични въпроси на междуезиковата омонимия в славянските езици


Иванова, Ценка (1993) По някои принципни и специфични въпроси на междуезиковата омонимия в славянските езици Славистични проучвания // Etudes slaves. Сборник в чест на ХI международен славистичен конгрес. В. Търново, 1993; стр. 67-77. Колективен том, научна редакция, ISBN 954-524-041-5.


 Теоретични, методологически и частни въпроси, свързани с междуезиковата славянска омонимия. Типологическа характеристика на омонимията при близкородствени езици; пълна и частична междуезикова омонимия, българско-сръбски лексико-семантични отношения и омонимични проявления.
  Статия
 междуезикова омонимия, славянски езици, български, сръбски


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16315
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/