По някои принципни и специфични въпроси на междуезиковата омонимия в славянските езици


Иванова, Ценка (1993) По някои принципни и специфични въпроси на междуезиковата омонимия в славянските езици Славистични проучвания. Сборник в чест на ХI международен славистичен конгрес. В. Търново, 1993; стр. 67-77


 
  Статия
 
 Издадено
  16315
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/