Българският книжовен език в отношение към една специфична езикова ситуация


Иванова, Ценка (1993) Българският книжовен език в отношение към една специфична езикова ситуация Проблеми на социолингвистиката (езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности). Трета национална школа по социолингвистика, В. Търново, 1993; стр. 167-173. Колективен том с научна редакция; ISBN 954 - 524 - 015 - 6.


 За употребата на българския книжовен език извън пределите на българската държава и за специфични процеси на междуезикови интерференции, на влияние на официалния сръбски език върху употребата на реалии, калкирания и под.
  Доклад
 български книжовен език, Сърбия, специфична езикова ситуация, интерференции, реалии


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16314
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/