Българският книжовен език - компонент на една специфична езикова ситуация (по материали от изданията на българската редакция “Братство” в гр. Ниш, Сърбия)


Иванова, Ценка (1992) Българският книжовен език - компонент на една специфична езикова ситуация (по материали от изданията на българската редакция “Братство” в гр. Ниш, Сърбия) Трудове на ВТУ, т. ХХVІІІ, книга 2, Езикознание, 1992, стр. 7-35 (студия). Годишна поредица, научна редакция, ISSN 0204-6369.


 Студията е посветена на книжовноезиковата практика на българското малцинство в Сърбия - в периодичните издания и в издаваната художествена литература на роден, български език, в издателската къща "Братство" със седалище в гр. Ниш. Текстът е пръв по рода си езиков и социолингвистичен анализ на актуалната езикова ситуация.
  Студия
 български книжовен език, българско малцинство в Сърбия, езикова ситуация, езикови интерференции


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16312
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/