История на езика и история на книжовния език - допирни точки и специфика в подхода към фактите


Иванова, Ценка (1992) История на езика и история на книжовния език - допирни точки и специфика в подхода към фактите Съвременни проблеми на българската езикова история. В. Търново, 1992; ISBN 954-524-021-0; стр. 114-126.


 Текстът е посветен на методологически важен въпрос за два специфични дяла на езикознанието, когато то се отнася до конкретен съвременен полифункционален език - за неговата еволюция, базирана на генеалогичния принцип и за историята на книжовния или стандартния език, базирана на симбиозата между генеалогичната същност и съвкупността от социолингвистични фактори.
  Статия
 езикознание, съвременен полифункционален език, еволюция, генеалогия, история на книжовния или стандартния език, социолингвистични фактори.
 Издадено
  16311
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/