За понятието „предикат“ в немската лингвистична литература. Научни трудове, кн. 62. Филологии. Част втора: Философия. Етика и естетика. Юбилейна научна сесия' 98 с международно участие, В. Търново. Ред. А. Г. Атанасов и др. В. Търново: ВВОУ "Васил Левски", 1998, с. 37-43. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247779812


Василева, Радка (1998) За понятието „предикат“ в немската лингвистична литература. Научни трудове, кн. 62. Филологии. Част втора: Философия. Етика и естетика. Юбилейна научна сесия' 98 с международно участие, В. Търново. Ред. А. Г. Атанасов и др. В. Търново: ВВОУ "Васил Левски", 1998, с. 37-43. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247779812 В. Търново: ВВОУ "Васил Левски"


 В статията се коментират различни дефиниции на понятието "предикат" в немската лингвистика, обосновани в рамките на съвременните структурни теории в граматиката, всяка от тях убедителна в контекста на собствената си концепция.
  Статия
 предикат, предикатив, структурна граматика
 Издадено
  16292
 Радка Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/