Структурна и семантична еквивалентност при превода на съставни глаголни предикати от български на немски език. Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов (1 и 2 юни 2000 г., В. Търново). В. Вътов и др. В. Търново: „Фабер“, 2001, с. 103-110. ISBN 954-775-002-X. COBISS.BG-ID 1038215396


Василева, Радка (2001) Структурна и семантична еквивалентност при превода на съставни глаголни предикати от български на немски език. Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов (1 и 2 юни 2000 г., В. Търново). В. Вътов и др. В. Търново: „Фабер“, 2001, с. 103-110. ISBN 954-775-002-X. COBISS.BG-ID 1038215396 В. Търново: Фабер


 В статията се разглежда проблемът за структурната и семантична еквивалентност на съставното глаголно сказуемо. Целта е ориентирана към намиране на еквивалентни решения в немския език при превода на глаголи с помощни функции в съставното глаголно сказуемо в българския език. Анализирани са някои фазисни глаголи (почвам, започвам, спирам, преставам, продължавам) и безличните глаголи (трябва, следва, бива, може, налага).
  Статия
 съставно глаголно сказуемо, структурна еквивалентност, семантична еквивалентност, български - немски
 Издадено
  16282
 Радка Василева

1. Емилия Башева, Лилия Бурова. Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски - български (съвременни езици) 1980-2005 г. (II част). - Съпоставително езикознание, 2016, XLI (3), с. 132-152. ISSN 0204-8701.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/