Технологичен модел за оценяване на музикално-педагогическата подготовка на бъдещи начални учители


Марчева, Пенка (2016) Технологичен модел за оценяване на музикално-педагогическата подготовка на бъдещи начални учители Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета, сборник с научни доклади (втора книга), Асоциация на професорите от славянските страни, 2016, ISBN 978-954-490-510-1, с.133-139.


 In the present research is to be studied some sides of the musical and pedagogical training of future teachers, necessary for the complex realization of a musical-educational process at a primary school.The research task is determine the level of development of the musical and pedagogical training at students, studying Primary School Pedagogic. The method used in this research is student portfolio. In the present report have been studied the results of that research part, related to the students' preparing.
  Доклад
 musical and pedagogical training , Portfolio Assessment, Educational Technology
 Издадено
  16281
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/