Das Verb sein als Kopula und Vollverb. - In: Beiträge zur Germanistik und zu Deutsch als Fremdsprache. Schumen: Universitätsverlag "Episkop Konstantin Preslavsky", 2002,. S. 63-68. ISBN 954-577-133-X. COBISS.BG ID: 1039281380


Василева, Радка (2002) Das Verb sein als Kopula und Vollverb. - In: Beiträge zur Germanistik und zu Deutsch als Fremdsprache. Schumen: Universitätsverlag "Episkop Konstantin Preslavsky", 2002,. S. 63-68. ISBN 954-577-133-X. COBISS.BG ID: 1039281380 Schumen: Universitätsverlag "Episkop Konstantin Preslavsky"


 В доклада се анализират проблемните, оспорвани функции на глагола sein (съм), а именно употребата му като глагол-връзка (Kopulaverb) в съставното именно сказуемо, статусът на глагола в изречения, изразяващи отношения на идентификация между обекти от извънезиковата действителност, както и случаите на употребата му като пълнозначен глагол, когато се свързва с обстоятелствено пояснение.
  Доклад
 Praedikat, sein, Kopulaverb, Vollverb
 Издадено
  16279
 Радка Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/