Zum Prädikat in der bulgarischen und deutschen sprachwissenschaftlichen Literatur. Germanistentreffen. Sprache – Kommunikation – Verständigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet: Kongress der Germanisten Südosteuropas (22.-24. Juni 2000). Hrsg.: M. Dimitrova, N. Burneva, L. Ivanova. V. Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“, 2002, S. 180-187. ISBN 954-524-340-6. COBISS.BG-ID 1041380836


Василева, Радка (2002) Zum Prädikat in der bulgarischen und deutschen sprachwissenschaftlichen Literatur. Germanistentreffen. Sprache – Kommunikation – Verständigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet: Kongress der Germanisten Südosteuropas (22.-24. Juni 2000). Hrsg.: M. Dimitrova, N. Burneva, L. Ivanova. V. Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“, 2002, S. 180-187. ISBN 954-524-340-6. COBISS.BG-ID 1041380836 V. Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“


 В статията се съпоставят дефинирането и класификацията на предиката в двата езика. Обръща се внимание на различията при определяне на предиката в немската лингвистична литература, основани на различни теоретични концепции, което не може да се каже за българския език. Различия се наблюдават и във видовете предикат, породени от прилагането на формално-структурни или семантични критерии за класифицирането му. Интерес представляват и структурните особености на съставното сказуемо, които не се припокриват в двата езика, напр. употребата на да-конструкцията като част от сказуемото.
  Статия
 Praedikat, Sprachvergleich, Bulgarisch-Deutsch
 Издадено
  16278
 Радка Василева

1. Емилия Башева, Лилия Бурова. Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски - български (съвременни езици) 1980-2005 г. (II част). - Съпоставително езикознание, 2016, XLI (3), с. 132-152. ISSN 0204-8701.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/