„Жизнеописание на Юрия Ивановича Венелина” в контекста на българската книжнина от първата половина на ХІХ в.


Налбантова, Елена (2012) „Жизнеописание на Юрия Ивановича Венелина” в контекста на българската книжнина от първата половина на ХІХ в. Слов’янский збірник. Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України, Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова, Фiлологiчний факультет. Вип.16., Чернiвцi, 2012, с. 307-316. УДК 808.1 (082) ББК 81.41.43 С 48(print)


 Представя особеностите на жанра, типа герой, който текстът изгражда и мястото му в популяризиране делото на Ю. Венелин.
  Статия
 Юрий Венелин, Н. Хр. Палаузов, превод-компилация, жанр, герой, място в книжнината


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16274
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/