„Жизнеописание на Юрия Ивановича Венелина” в контекста на българската книжнина от първата половина на ХІХ в.


Налбантова, Елена (2012) „Жизнеописание на Юрия Ивановича Венелина” в контекста на българската книжнина от първата половина на ХІХ в. Ел. сп. Liternet, 19.01.2012, № 1 (146) ISSN (online) 1312-2282. COBISS.BG-ID 1245381604


 Представя особеностите на жанра и типа герой, който текстът изгражда и мястото му в популяризиране делото на Ю. Венелин.
  Статия
 Юрий Венелин, Н. Хр. Палаузов, превод-компилация, жанр, герой, място в книжнината


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16273
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/