Петър Ганчев – съдба на пътя на две империи.


Налбантова, Елена (2012) Петър Ганчев – съдба на пътя на две империи. Одеська болгаристика: [збірник наукових статей]. Вип. 7 – 8, 2009-2010. Одеса, Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова, 2012, с. 4-20. УДК 80(05) Ф 545 ББК 80Я5 (print)


 Проследен е драматичният път на един българин от ХІХ в.
  Статия
 кърджалийство, войни, преселници, клетва, писма


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology

 Издадено
  16270
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/