Реализация на имуществената отчетническа отговорност по реда на ГПК, „Римско и съвременно публично право”, (Сборник статии и доклади от Международна ннаучна конференция, организирана от ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски" и проведена на 21 май 2012г.),София Университетско издателство. Св. Кл.Охридски, 2013, (Състав. и предг.: М. Новкиришка - Стоянова,, ... М. Карагьозова-Финкова) , ISBN 978-954-07-3477-4, COBISS.BG-ID 1260479972


Кучев, Юрий (2013) Реализация на имуществената отчетническа отговорност по реда на ГПК, „Римско и съвременно публично право”, (Сборник статии и доклади от Международна ннаучна конференция, организирана от ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски" и проведена на 21 май 2012г.),София Университетско издателство. Св. Кл.Охридски, 2013, (Състав. и предг.: М. Новкиришка - Стоянова,, ... М. Карагьозова-Финкова) , ISBN 978-954-07-3477-4, COBISS.BG-ID 1260479972 „Римско и съвременно публично право”, (Сборник статии и доклади от Международна ннаучна конференция, организирана от ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски" и проведена на 21 май 2012г.),С., Унив. изд. Св. Кл.Охридски, 2013, (Състав. и предг.: М. Новкиришка - Стоянова,, ... М. Карагьозова-Финкова) , ISBN 978-954-07-3477-4


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16252
 Юрий Кучев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/