Жената в града - между присъдата и възхищението. "Криворазбраната цивилизация" от Д. Войнисов и "Наградений подвиг" от Д. Фингов. - В: Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001, с.154-168. ISBN 954-524-302-3


Налбантова, Елена (2001) Жената в града - между присъдата и възхищението. "Криворазбраната цивилизация" от Д. Войнисов и "Наградений подвиг" от Д. Фингов. - В: Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001, с.154-168. ISBN 954-524-302-3 Налбантова, Ел. Възрожденският човек - утопии и реалности. В. Търново, 2001, с.154-168. ISBN 954-524-302-3


 Наблюдения над две възрожденски пиеси, внушаващи чрез избора на сюжетни решения модели на женско поведение.
  Част от книга / Глава от книга
 Жената в града,. "Криворазбраната цивилизация" от Д. Войнисов, "Наградений подвиг" от Д. Фингов


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16234
 Елена Налбантова

1. Енцикопедия Българско Възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища. София, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2014, т. 1 А-Й, 386 стр., с. 190. ISBN 978-954-322-727-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/