Предизвикателства на глобализацията спрямо възможностите на децата за музикално възприемане.


Петкова-Марчевска, Славка (2007) Предизвикателства на глобализацията спрямо възможностите на децата за музикално възприемане. В: "Образованието в глобализиращия се свят" Ч. I. Велико Търново, Университетско изд. "Св.св. Кирил и Методий", 2007, с. 518-521, ISBN 978-954-524-608-1


 Очертава се характерът на глобализационните процеси в музикалната култура. Проследяват се промените, които предизвиква във функциите на музиката и структурата на музикалните феномени, както и проблемите на музикалното възприемане в актуалната културна ситуация у нас. Подробно се изследват затрудненията при формиране на способност за пълноценно музикално въприемане у децата. Дават се насоки за преодоляването им.
  Доклад
 Глобализационни процеси, музикална култура, функции на музиката, музикално възприемане.
 Издадено
  16220
 Славка Петкова-Марчевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/