Constructive algorithms for additive self-dual codes over GF(4)


Христова, Мая (2015) Constructive algorithms for additive self-dual codes over GF(4) Сборник доклади от Юбилейна научна конференция „25 години ФМИ“, В.Търново, 27-28.11.2015 г.


 
  Доклад
 
 Издадено
  16214
 Мая Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/