За допустимите граници на разширяването на избирателното право.


Киров, Пламен (2014) За допустимите граници на разширяването на избирателното право. Конституционни изследвания 2012-2013, том:Конституционноправна защита на основните права и свободи, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр. 387-409. ISBN 978-954-07-3786-7


 Разглежда актуални проблеми на избирателното право.
  Студия
 избирателно право, граждани
 Издадено
  16212
 Пламен Киров

1. . Цитирана в: Киселова, Н. Политически права на българските граждани. С.: Сиела, 2017, с. 415

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/