За понятията „предикатив“ (сказуемно име) и „сказуемно определение“ в българския и немския език. Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от международна научна конференция (В. Търново, 13-14 декември 2002). Д. Кенанов и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 404-411. ISBN 954 524 410 0. COBISS.BG-ID 1042554084


Василева, Радка (2004) За понятията „предикатив“ (сказуемно име) и „сказуемно определение“ в българския и немския език. Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от международна научна конференция (В. Търново, 13-14 декември 2002). Д. Кенанов и др. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 404-411. ISBN 954 524 410 0. COBISS.BG-ID 1042554084 В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“


 В доклада се съпоставя употребата на понятията предикатив (Prädikativ, сказуемно име) и сказуемно определение (prädikatives Attribut) в българския и немския език. В българската синтактична литература дълго време с понятието сказуемно определение се обединяват разнородни функционални единици, които заемат различна позиция в конституентната структура на изречението. С едно и също понятие се назовават части на изречението, които показват различна зависимост от глагола и в нееднаква степен участват в изграждането на логическата пропозиция. На базата на анализ на примери от академичната граматика на българския език с помощта на валентната и конституентна теория се доказва, че проблемът за разграничаването на сказуемното определение от сказуемното име би могъл да бъде решен, ако се приеме за меродавен критерий връзката, зависимостта между глагола и именния елемент.
  Доклад
 сказуемно име, сказуемно определение, предикатив, сказуемо, конституентна граматика, валентна граматика
 Издадено
  16210
 Радка Василева

1. Емилия Башева, Лилия Бурова. Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски - български (съвременни езици) 1980-2005 г. (II част). - Съпоставително езикознание, 2016, XLI (3), с. 132-152. ISSN 0204-8701.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/