Демократични стандарти за функциониране на избирателните системи.


Киров, Пламен (2014) Демократични стандарти за функциониране на избирателните системи. Конституционни изследвания 2010-2011, том: 20 години от приемането на Четвъртата българска конституция. Конституционен консенсус и конституционни конфликти, издателство: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.207-234, 978-954-07-3785-0 39 Студия


 Разглежда уредбата и функционирането на избирателните системи.
  Студия
 процедури, избирателна система
 Издадено
  16206
 Пламен Киров

1. Цитирана в: Пенова, Пл. „Относно избора на кметове в българския модел на местно самоуправление“. -В: Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2017, с. 171.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/