Демократични стандарти за функциониране на избирателните системи.


Киров, Пламен (2014) Демократични стандарти за функциониране на избирателните системи. Tом:20 години от приемането на Четвъртата българска конституция. Конституционен консенсус и конституционни конфликти, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.207-234 - 2014,ISBN 978-954-07-3785-0 39


 Разглежда уредбата и функционирането на избирателните системи.
  Студия
 процедури, избирателна система
 Издадено
  16206
 Пламен Киров

1. Киселова, Н. Политически права на българските граждани. София: Сиела, 2017. ISBN 978-954-28-2300-1; COBISS.BG-ID 1282320100. Цит. с. 338

2. Пенова, Пл. Относно избора на кметове в българския модел на местно самоуправление. – В: Сб. Конституционни изследвания 2014–2015 г.: 25 г. демократична трансформация в Република България. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2017. ISBN 978-954-07-4298-4; COBISS.BG-ID 1282221540 Цит. с. 171

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/