Дефекти в съвременното представително управление.


Киров, Пламен (2013) Дефекти в съвременното представително управление. В: Сб. Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Т. 1. Съставит. и предговор Пламен Киров. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2010, с. 45-64. ISBN 978-954-07-3048-6; COBISS.BG-ID 1236689636 - 2010


 Статията разглежда недостатъците на представителното управление.
  Статия
 управление, държавна власт
 Издадено
  16202
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/