Дефекти в съвременното представително управление.


Киров, Пламен (2013) Дефекти в съвременното представително управление. Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Международна научна конф., организ. от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2013, 248-267. (Състав. и предг.: М. Новкиришка-Стоянова, С. Пенов, М. Карагьозова-Финкова).


 Статията разглежда недостатъците на представителното управление.
  Статия
 управление, държавна власт
 Издадено
  16202
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/