"ВЛИЯНИЕ НА ПЕСЕНТА И ПЕВЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ РЕЧТА НА ДЕЦА С ГОВОРНО-КОМУНИКАТИВНИ АНОМАЛИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ


Начева-Маркова, Нина (2016) "ВЛИЯНИЕ НА ПЕСЕНТА И ПЕВЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ РЕЧТА НА ДЕЦА С ГОВОРНО-КОМУНИКАТИВНИ АНОМАЛИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ


 Докладът касае един актуален проблем в системата на музикалното възпитание – корекционната работа при говорни нарушения на деца от предучилищна възраст. Благотворното влиянието на музиката и по-конкретно на вокалотерапията, поражда необходимост от избор на по-ефективни методи и технологии за обучение. Предложеният материал изяснява процесите на образуване на звука, разкрива връзката между логопедията и певческата дейност и приложението на някои съвременни технологии. Достига се до извода: от всички средства на музикотерапия, вокалотерапията има най-силно въздействие върху корекционно-развиващата дейност на деца с говорно-комуникативни аномалии.
  Доклад
  песен, певческа дейност, вокалотерапия, артикулация, говорно-комуникативни аномалии, предучилищна възраст, пеене, дишане, вокалообразуване, дикция, заекване, звукообразуване, музикални занятия и др.


Хуманитарни науки

Humanities

 Под печат
  16193
 Нина Начева-Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/