Критичен преглед на изследванията на един тип устойчиви глаголно-именни словосъчетания в българския език. Проглас. Филологическо списание, 2006, XV(2), с. 26-46. Print ISSN 0861 7902.


Василева, Радка (2006) Критичен преглед на изследванията на един тип устойчиви глаголно-именни словосъчетания в българския език. Проглас. Филологическо списание, 2006, XV(2), с. 26-46. Print ISSN 0861 7902. В.Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 Обект на коментар в статията са малкото изследвания, посветени на глаголно-именните словосъчетания (ГИС) в българския език, които се отличават с липса на единни критерии и последователност в прилагането им, поради което много често към групата се причисляват както свободни, така и фразеологични словосъчетания. Разглеждат се изследванията на граматическото явление в българския език до този момент, следвайки изложената концепция за устойчивите ГИС.
  Студия
 глаголно-именни словосъчетания, устойчиви структури, фразеологизми, словосъчетания
 Издадено
  16189
 Радка Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/