Vermittlung von Funktionsverbgefügen im DaF-Unterricht: Съвременно образование и чужд език: Научна конференция (В. Търново, май 2006). А. Иванова, М. Аврамова, С. Грудкова, М. Христова. В. Търново: АСТАРТА, 2007, с. 40-50. ISBN 978-954-350-36-9. COBISS.BG-ID 1244115684


Василева, Радка (2007) Vermittlung von Funktionsverbgefügen im DaF-Unterricht: Съвременно образование и чужд език: Научна конференция (В. Търново, май 2006). А. Иванова, М. Аврамова, С. Грудкова, М. Христова. В. Търново: АСТАРТА, 2007, с. 40-50. ISBN 978-954-350-36-9. COBISS.BG-ID 1244115684 В. Търново: АСТАРТА


 Статията е посветена на един тип устойчиви глаголно-именни словосъчетания в немския език, които трудно се усвояват поради специфичните си граматични и структурни особености и някои рестрикции в употребата им. От друга страна словосъчетанията притежават свойства, които ги различават от съответните им семантични еквиваленти, дават възможност за модифициране на глаголното действие и налагат приоритетната им употреба в определени видове текстове. Усвояването им обогатява изразните възможности и е особено важно в обучението на преводачи.
  Статия
 Funktionsverbgefuege, DaF-Unterricht, Stil
 Издадено
  16187
 Радка Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/