Стилизация на устна комуникация в български художествени текстове


Илиева, Мария (2013) Стилизация на устна комуникация в български художествени текстове Проблеми на устната комуникация. Кн. 9, II. Отг. ред. М. Илиева. Велико Търново УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 30 – 40. ISBN 978–954–524–888–7. COBISS.BG-ID 1251009764


 В статията се интерпретират проблемите за стилизацията на устна комуникация в художествения текст, като наблюденията върху текстове от съвременни български автори установяват предпочитаните средства за стилизация. Наблюдават се преди всичко особеностите на пряката и вътрешната реч с оглед на това, че в тези специфични речеви форми се преодолява границата между устно и писмено общуване.
  Статия
 стилизация, устна реч, писмена реч


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16158
 Мария Илиева

1. Коцев, Р. Българският език като функционираща система в интернет комуникацията. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2016, с. 150.

2. Коцев, Р. Българският език като функционираща система в интернет комуникацията. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2016, с. 49.

3. Коцев, Р. Българският език като функционираща система в интернет комуникацията. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2016, с. 50.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/