Мястото и времето на говорещия във функционалните стилове


Илиева, Мария (2006) Мястото и времето на говорещия във функционалните стилове Димитрова, Ст. и др. Език и идиолект. Научен редактор Ст. Димитрова. София: Военно издателство, 2006, 102–125. ISBN -10 954-509-362-5, ISBN -13 978-954-509-362-5.


 Статията разглежда ролята на говорещия при продуцирането на текста, чрез анализ на основните ориентири на речевия акт - място и време, разгледани през призмата на местоименните употреби.
  Студия
 говорещ субект, егоцентризъм и субективност в езика, местоимения


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16157
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/