Количествен анализ на местоименната употреба в стиловете на българския език


Илиева, Мария (2005) Количествен анализ на местоименната употреба в стиловете на българския език Варна: Славена, 112 с. ISBN 954-597-436-1 COBISS.BG-ID 1044851428


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16152
 Мария Илиева

1. Павлова, А. Наблюдения върху употребата на местоимения в българската разговорна реч. - В: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – БЪЛГАРИЯ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 54, КН. 1, СБ. A, 2016 – ФИЛОЛОГИЯ, 215-223. цит. на с. 216, 217, 220. ISSN 0861-0029 COBISS.BG-ID 1124461540

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/