Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство със Стоян Буров, Валентина Бонджолова и Пенка Пехливанова)


Илиева, Мария (1994) Съвременен тълковен речник на българския език (с илюстрации и приложения) (в съавторство със Стоян Буров, Валентина Бонджолова и Пенка Пехливанова) Велико Търново: ЕЛПИС, 1994. 1056 с. ISBN 954-557-003-X. COBISS.BG-ID 1030257124


 Думите с начални букви р, ф, х, ш, а също думите от по - пясъчник, до - дяна, силикат - сливовица, спорен - стягам, табак - техноложка. Второ преработено и допълнено изд.:Елпис: ВТ,1995. Трето изд.:Елпис: ВТ, 1999/2000. 1104 стр. ISBN 954-557-03-X. Електронна версия в Офис речник. GABEROFF, 2002
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16150
 Мария Илиева

29. Sivilov, L., 2019. Епископът и философите: Кьолер. //Философски алтернативи, 28(6), pp.122-156.

30. Донева, Н., М. Грудева. Здравната култура на учениците в контекста на Стратегията на Световната здравна организация за промоция на здравето. // Стратегии на образователната и научната политика. 2019, кн. 6, с. 645–658.

28. Павлова,Станислава , Георгиева, Анна , Николова,Мариана. Стресът на работното място - особености, фактори, стресоустойчивост. https://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/conf/article/view/4281

24. Petrova, Elka. "НОВ ПРОЧИТ НА ОБРАЗА НА БАБА ЯГА." Новата идея в образованието. Том 1. 20-21 септември 2016 г.. Бургаски свободен университет 434-441.

25. Гюрова, В. Социалната чувствителност на децата и техните права. - В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Социални дейности. Т. 110. София 2017, 23,33. ISSN 2367-4652

26. Гюрова, В. Т. Творческое развитие учителей через интерактивное педагогическое образование. Материалы международной научно-практической конференции "Уалихановские чтения - 21". Кокшетау, 2017,180-183.

27. Томов, Даниел. Етимологичен анализ на думите за "гняв" в балканките езици. - В: Надмощие и приспособяване. Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии. 24-25 април 2017. Т. II. София, 2017, 140-150.

20. Gurova, Viara. Process of teaching and learning at the university. ГСУ, Факултет по педагогика, 34.

21. Tsvetkova, Nadezhda. Ролята на контрола при вземане на писмено обяснение - правомощия и поведение. Съвременни управленски практики IX (2016): 320-326.

22. Аврамова, Цветанка. Словообразувателни модели на жителските имена (nomina habitatorum) в съвременния български и чешки език.

23. Гюрова, В. Параметри на лидерската роля и функция на учителя. Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie, 12.

19. Szymański, Maciej. Tłumaczenie polskich związków frazeologicznych w bułgarskim przekładzie Faraona Bolesława Prusa. Slavia Occidentalis 72/1 (2015): 201-217.

17. Манчев, В. Рассказы Л.Н.Толстого в переводах современных болгарских студентов: особенности восприятия и передачи произведений писателя в XXI веке. – В: Толстовские чтения 2014, 234-239; http://www.tsput.ru/fb/Tolstov_sb/%D0%A2%D0%A7_2014/index.html#233

18. Тодорова, Ел. "Рефлексията в обучението по информационни технологии." Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор “, УИ „Паисий Хилендарски “, Пловдив (2014).

7. Hristov, Bozhil. Defacing Agreement. Proceedings of the LFG13 Conference. 2013. http://web.stanford.edu/group/cslipublications/cslipublications/LFG/18/papers/lfg13hristov.pdf

8. Bulgarsko-polski slownik leksyki potocznej. Lublin. T. 1: 2011; T. 2: 2013.

9. Атанасова, Ат. Перформативните глаголи позволявам, разрешавам, съгласявам се с оглед на лексикографското им представяне. // 70 години българска академична лексикография. София, 2013, с.175-184.

10. Гюрова, Вяра.Политическото измерение на мениджмънта на образованието на възрастните СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика,2013: 5.

11. Димитрова, М. Граматиката в речника – представяне на оптативни конструкции в българските речници. // 70 години българска академична лексикография. София, 2013, с. 211-216.

12. Димитрова, М. Граматиката в речника – представяне на оптативни конструкции в българските речници. // 70 години българска академична лексикография. София, 2013,стр. 211-216.

13. Кожухаров, Илия. Графичният дизайн като средство за изграждане на марка: Дисертация за получаване на образователна и научна степен" доктор" по научната специалност" Кинознание, киноизкуство и телевизия" 05.08. 03. Diss. Нов български университет, 2013..

14. Стойкова, Пепа. Фалшификатите като обект на данъчния контрол. – Електронно списание „Диалог” (СА „Д.А.Ценов”, Свищов), бр. 4, декември 2013, 49-63. http://www.uni-svishtov.bg/dialog_old/I-MagBg.htm

15. Холиолчев, Хр. Хетероними за ‘дете, родено последно в семейството’ в българския език. // Българска реч, 2013, № 1, с. 99-105.

16. Хънтов, Вл. Современные русские и болгарские лексемы с праболгарским корнем шар-. // Ст. Буров и Л. А. Калимуллина (отг. ред.). Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, февруари – март 2012 г. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 267-274.

2. Радева, В. Български тълковен речник. С., 2012.

3. Василева-Йорданова, Албена. Обидното слово в българския и във френския език. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012.

4. Костова, Илияна. Проблеми на взаимодействието на туризма с околната среда. – В: Научни трудове на Русенския университет, 2012, том 51, серия 1.2, 281-284.

5. Холиолчев, Хр. Хетероними с основно значение ‘къщовник, къщовница’ в българския език. // Д. Благоева, С. Колковска (съст. и ред.). Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Акад. издателство „Проф. Марин Дринов”, 2012, с. 509-515

6. Христова, А., Ив. Христов. Структурна характеристика на философските термини в превода на Ареопагитския корпус от Исай Серски.. – В: Многобразие в единството, София: Издание на Съюза на учените в България, 2012, кн. 1. http://tksi.org/SUB/Broj2012.htm

1. АХМЕТШИН, Б. Г. БАШКИРСКО-БОЛГАРСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ. Профессор Джалиль Гиниятович Киекбаев и его вклад в развитие урало-алтайской и тюркской филологии: материалы, 2011, 17.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/