Възприемане на музика в началното училище. – В: Проблеми на обучението в началното училище. съставител доц. Панайот Дражев, В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 1997, с. 164-179. ISBN 954-524-156-Х


Николова, Илияна (1997) Възприемане на музика в началното училище. – В: Проблеми на обучението в началното училище. съставител доц. Панайот Дражев, В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 1997, с. 164-179. ISBN 954-524-156-Х


 Изяснява се методическата последователност на задачите при усвояване на музикалните творби. В приложения са дадени теоретични познания за изразните елементи на музикалния език, необходими за изграждане на слухово-аналитични умения, както и примерно анализиране на музикални произведения.
  Статия
 -
 Издадено
  1615
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/