Конструкциите с функционален глагол като особен вид предикативни структури. - В: Oratio vitae simulacrum. Словото е отражение на живота. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 357-377. ISBN 978-954-524-693-7. COBISS.BG-ID 1230259940


Василева, Радка (2009) Конструкциите с функционален глагол като особен вид предикативни структури. - В: Oratio vitae simulacrum. Словото е отражение на живота. Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 357-377. ISBN 978-954-524-693-7. COBISS.BG-ID 1230259940 В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“


 Статията е посветена на един вид устойчиви глаголно-именни словосъчетания в немския и българския език, наречени конструкции с функционален глагол (КФГ). Направен е опит за тяхното разграничение от сходни синтагми, обоснован със специфичните свойства на КФГ, най-характерното от които е особената връзка между компонентите на словосъчетанията, чието единство намира израз във функцията им на предикат в изречението.
  Статия
 устойчиви словосъчетания, глаголно-именни словосъчетания, предикат
 Издадено
  16149
 Радка Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/