Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. (в съавторство с М. Калицин; отговорен редактор Ст. Андреев). Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, 384 с. (с. 24-54, 64-219, 290-292 авторски текст). ISBN 954-524-384-8. COBISS.BG-ID 1042402020.


Мутафова, Красимира (2003) Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. (в съавторство с М. Калицин; отговорен редактор Ст. Андреев). Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, 384 с. (с. 24-54, 64-219, 290-292 авторски текст). ISBN 954-524-384-8. COBISS.BG-ID 1042402020. Велико Търново


 Документалният корпус с подбраните османски документи за Търново и Търновска каза –в съавторство с Мария Калицин и отговорен редактор Стефан Андреев – е своеобразно продължение на интереса към регионално обособен османски архивен материал, появил се през последните две десетилетия и намерил израз в публикуването на сборници, съставени на тематичен и тематично-регионален принцип. В центъра на изданието е град Търново и региона на Търновска каза. Безспорната му стойност като историческо градиво за историята на българите през т. нар. османски период се определя и от факта, че от общо 54-те включени в него документи само ограничен брой са публикувани – предимно документи, които допълват и обогатяват информацията за някои ключови османски институции и дискусионни проблеми. Несъгласията на авторите с някои от предложените в тях четения, тълкувания, идентификации или принципи на представяне на безеквивалентната лексика, налагат съответни поправки или изцяло нови преводи. Останалите документи са от различни архивни сбирки и източници – богатите колекции на Ориенталския отдел при Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София, микрофилмите, постъпили от Османския архив на Министърпредседателството в гр. Истанбул (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), поредицата факсимилни издания на мюхимме, ахкям и шикяйет дефтери, обнародвани в Република Турция, Австрия и др. Въвеждащата студия е не само обстоятелствен анализ на включените в тома документи, но и многоаспектно изследване на историята на Търново и Търновска каза през ХVІ–ХІХ в. Не по-малко важни акценти в съдържанието на сборника са представената типология на документите и изведените принципи на издаването им предвид „разнобоя“ при издаване на османски документи както у нас, така и в чужбина, както и липсата на последователна единна система от принципи за регламентиране на превода от османски на съответния приемащ език, особено при представяне на регистров материал, написан на сиякат – най-трудното за разчитане писмо, употребявано в османската административно-финансова практика.
  Книга
 Търново, Търновска каза, османски документи, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, муфассал дефтери, мюхимме, ахкям и шикяйет дефтери,i,
 Издадено
  16146
 Красимира Мутафова

17. Йорданов, Кръстьо. Към ранната история на едно българско книжовно средище: възникване и развитие на Аджар според османски данъчни регистри от ХVІІ век. – История, 2020, № 2, с. 154, 170, 172. ISSN 1314–8524 (Online); ISSN 0861–3710 (Print)

15. Parveva, Stefka. Les paysans et la pauvreté dans le kaza dÉdirne durant le XVIIe et les premières décennies du XVIIIe siècle. – В: Bulgarian Historical Review, 2019, N 1–2, p. 58, 71, 76. ISSN 0204-8906

16. Petkova, Milena.The Process of Sedentarization of Semi-nomadic Groups of the Yörüks in Parts of 16th Century Ottoman Rumeli: Migration Control or Tax Control? - In: Journal of Balkan and Black Sea Studies, Year 2, Issue 3, December 2019, p. 30

13. Каяпънар, Айше, Левент Каяпънар. Дервенджийските села в Търновска каза/нахия през периода от 1515 до 1613 – 1614 г. Наблюдения върху тяхното социално и икономическо развитие. – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Варна, 2018, ISSN 2534-9244, с. 181, 187.

14. Петкова-Енчева, Милена, Мария Шушарова. Предговор. – В: Подбрани османски извори за Севлиево и Севлиевска каза. Съставители Стефан Андреев, Христо Темелски. Севлиево, 2018, с. 20, 22. ISBN 978-954-8455-98-5

10. Gradeva, Rossitsa. Conversion to Islam in Bulgarian Historiography (until 2000). – In: Religion, Ethnicity and Contested Nationhood in the Former Ottoman Space. Ed. by J. Nilsen. Leiden-Boston: BRILL. 2012, p. 215. ISBN 978-90-04-21657-0 (E-book); ISBN 978-90-04-21133-9 (Print).

11. Добрева, Маргарита. Материална обезпеченост на османските учители в мектебите и рюшдиетата на територията на Дунавския вилает през Танзимата. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време, Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси Жеравна 12–13 май 2009 г., Велико Търново 15–16 октомври 2010 г. Велико Търново : Издателство „Фабер“, 2012, с. 141. ISBN 978-954-400-721-8. COBISS.BG-ID 1250887908.

12. Илиева, Моника. „Разбойниците / хайдутите“ и централната османска власт през втората половина на XV – 80-те години на XVI в. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време, Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси Жеравна 12–13 май 2009 г., Велико Търново 15–16 октомври 2010 г. Велико Търново : Издателство „Фабер“, 2012, с. 421, ISBN 978-954-400-721-8. COBISS.BG-ID 1250887908.

9. H. Vachev. St. Demetrius church in Arbanassi in the light of the latest investigations. – В: Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на Православният богословски факултет., Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2011, 215–222.

6. Паскалева, Виржиния. Някои бележки и размисли за историографията на българския ХVІІІ век. // Просвета и промяна : Сб. в чест на чл.-кор. ст. н. с. І ст. д. ист. н. Румяна Радкова и по случай 150-год. на Болградската гимназия. – София : Инст. за ист. изсл. при БАН, 2010, с. 401. ISBN 978-954-2903-01-7

7. Вачев, Хитко. Към въпроса за най-ранното църковно строителство в Арбанаси. – В: Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, 641–643. ISBN 978-954-524-743-9. COBISS.BG-ID - 1235324900.

8. Паскалева, Виржиния. Някои бележки и размисли за историографията на българския ХVІІІ век. // Просвета и промяна : Сб. в чест на чл.-кор. ст. н. с. І ст. д. ист. н. Румяна Радкова и по случай 150-год. на Болградската гимназия. – София : Инст. за ист. изсл. при БАН, 2010, с. 401. ISBN 978-954-2903-01-7.

5. Вачев, Хитко. Храмово строителство и архитектура в Търновград през ХV–ХVІІ в. – В: LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova. Книга ІІ, София, 2009, 319–336.

4. Тютюнджиев, Иван. Търновската митрополия през ХV–ХІХ в. В. Търново : Ровита, 2007, с. 144. ISBN 978-954-8914-20-8. COBISS.BG-ID - 1243726564.

2. Вачев, Хитко. Църковният ансамбъл в Арбанаси. Варна : Славена, 2006, с. 16, 24, 19, 26. ISBN - 954-579-586-7; 978-954-579-586-2. COBISS.BG-ID - 1242889188

3. Радева, Ния. Мъжки лични имена от Търново (ХV–ХVІІ в.). – В: Научни изследвания в чест и в памет на акад. Иван Дуриданов. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 322. ISBN 954-524-530-1.

1. Грозданова, Елена. Българската османистика на границата на две столетия. Приемственост и обновление. – Исторически преглед, 2005, кн. 1–2, с. 108. ISSN 0323-9748 (print). COBISS.BG-ID - 1169347556.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/