Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. Отговорен редактор Ст. Андреев). УИ „Св. св. Кирил и Методий“. 384 с. (с. 24-54, 64-219, 290-292 авторски текст). ISBN 954-524-384-8. COBISS.BG-ID 1042402020.


Мутафова, Красимира (2003) Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. Отговорен редактор Ст. Андреев). УИ „Св. св. Кирил и Методий“. 384 с. (с. 24-54, 64-219, 290-292 авторски текст). ISBN 954-524-384-8. COBISS.BG-ID 1042402020. Велико Търново


 Документалният корпус с подбраните османски документи за Търново и Търновска каза –в съавторство с Мария Калицин и отговорен редактор Стефан Андреев – е своеобразно продължение на интереса към регионално обособен османски архивен материал, появил се през последните две десетилетия и намерил израз в публикуването на сборници, съставени на тематичен и тематично-регионален принцип. В центъра на изданието е град Търново и региона на Търновска каза. Безспорната му стойност като историческо градиво за историята на българите през т. нар. османски период се определя и от факта, че от общо 54-те включени в него документи само ограничен брой са публикувани – предимно документи, които допълват и обогатяват информацията за някои ключови османски институции и дискусионни проблеми. Несъгласията на авторите с някои от предложените в тях четения, тълкувания, идентификации или принципи на представяне на безеквивалентната лексика, налагат съответни поправки или изцяло нови преводи. Останалите документи са от различни архивни сбирки и източници – богатите колекции на Ориенталския отдел при Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София, микрофилмите, постъпили от Османския архив на Министърпредседателството в гр. Истанбул (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), поредицата факсимилни издания на мюхимме, ахкям и шикяйет дефтери, обнародвани в Република Турция, Австрия и др. Въвеждащата студия е не само обстоятелствен анализ на включените в тома документи, но и многоаспектно изследване на историята на Търново и Търновска каза през ХVІ–ХІХ в. Не по-малко важни акценти в съдържанието на сборника са представената типология на документите и изведените принципи на издаването им предвид „разнобоя“ при издаване на османски документи както у нас, така и в чужбина, както и липсата на последователна единна система от принципи за регламентиране на превода от османски на съответния приемащ език, особено при представяне на регистров материал, написан на сиякат – най-трудното за разчитане писмо, употребявано в османската административно-финансова практика.
  Книга
 Търново, Търновска каза, османски документи, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, муфассал дефтери, мюхимме, ахкям и шикяйет дефтери,i,
 Издадено
  16146
 Красимира Мутафова

9. Каяпънар, Айше, Левент Каяпънар. Дервенджийските села в Търновска каза/нахия през периода от 1515 до 1613 – 1614 г. Наблюдения върху тяхното социално и икономическо развитие. – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. Варна, 2018, ISSN 2534-9244, с. 181, 187.

10. Петкова-Енчева, Милена, Мария Шушарова. Предговор. – В: Подбрани османски извори за Севлиево и Севлиевска каза. Съставители Стефан Андреев, Христо Темелски. Севлиево, 2018, с. 20, 22. ISBN 978-954-8455-98-5

7. Добрева, Маргарита. Материална обезпеченост на османските учители в мектебите и рюшдиетата на територията на Дунавския вилает през Танзимата. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време, Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси Жеравна 12–13 май 2009 г., Велико Търново 15–16 октомври 2010 г. В. Търново, с. 141.

8. Илиева, Моника. „Разбойниците / хайдутите“ и централната османска власт през втората половина на XV – 80-те години на XVI в. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време, Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси Жеравна 12–13 май 2009 г., Велико Търново 15–16 октомври 2010 г. В. Търново, 2012, с. 421.

6. H. Vachev. St. Demetrius church in Arbanassi in the light of the latest investigations. – В: Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на Православният богословски факултет., Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2011, 215–222.

5. Вачев, Хитко. Към въпроса за най-ранното църковно строителство в Арбанаси. // Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” и българската археология. Велико Търново, 2010, 641–643.

4. Вачев, Хитко. Храмово строителство и архитектура в Търновград през ХV–ХVІІ в. – В: LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova. Книга ІІ, София, 2009, 319–336.

3. Тютюнджиев, Иван. Търновската митрополия през ХV–ХІХ в. В. Търново, 2007, с. 144.

2. Вачев, Хитко. Църковният ансамбъл в Арбанаси. Варна : Славена, 2006, с. 16, 24, 19, 26

1. Грозданова, Елена. Българската османистика на границата на две столетия. Приемственост и обновление. – Исторически преглед, 2005, кн. 1–2, с. 108.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/