Рационализиране на българската избирателна система.


Киров, Пламен (2010) Рационализиране на българската избирателна система. В: Сб. Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Т. 1. Съставит. и предговор Пламен Киров. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2010, с. 45-64. ISBN 978-954-07-3048-6; COBISS.BG-ID 1236689636 - 2010


 Разглежда способите за подобряване на националната избирателна система
  Статия
 избори, избирателен процес
 Издадено
  16127
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/