Рационализиране на българската избирателна система.


Киров, Пламен (2010) Рационализиране на българската избирателна система. Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Т. 1. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010, 45-64. (Състав. и предг.: ...), ISBN 978-954-07-3048-6 (т.1)


 Разглежда способите за подобряване на националната избирателна система
  Статия
 избори, избирателен процес
 Издадено
  16127
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/