Принос на конструкциите с функционален глагол в немския език. - В: Филологически сборник IV. Велико Търново – Твер. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 41-46. ISBN 978-954-524-767-5. COBISS.BG-ID 1270068452


Василева, Радка (2011) Принос на конструкциите с функционален глагол в немския език. - В: Филологически сборник IV. Велико Търново – Твер. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 41-46. ISBN 978-954-524-767-5. COBISS.BG-ID 1270068452 Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“


 В статията се разглеждат специфичните свойства на конструкциите с функционален глагол в немския език, а именно способността им да модифицират начина на протичане на глаголното действие, да каузативират явления, да изразяват страдателнозалогово значение. Представят се и възможности за класифициране на словосъчетанията в българския език на базата на класификацията им в немския език.
  Статия
  устойчиви глаголно-именни словосъчетания, акционалност, каузативност, страдателен залог
 Издадено
  16121
 Радка Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/