Методически задачи в урока по музика I-IV клас. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2000, 90 с. ISBN 954-524-254-Х COBISS.BG-ID 1036236260


Николова, Илияна (2000) Методически задачи в урока по музика I-IV клас. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2000, 90 с. ISBN 954-524-254-Х COBISS.BG-ID 1036236260


 Учебно помагало представящо примерни упражнения и задачи за развитие на различните музикални способности: мелодически слух, метроритмичен усет, ладов усет, вътрешно-слухови представи, усет за многогласие, както и задачи свързани с нотното ограмотяване и получаване на необходимите знания за музиката. Предназначено е за студенти и за учители по музика в началния курс.
  Учебник / Учебно помагало
 -
 Издадено
  1609
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/