Календарните празници в обучението по музика I-IV клас.В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 1998, 111 с. ISBN 954-524-191-8 COBISS.BG-ID 1033317860


Николова, Илияна (1998) Календарните празници в обучението по музика I-IV клас.В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 1998, 111 с. ISBN 954-524-191-8 COBISS.BG-ID 1033317860


 Запознава настоящи и бъдещи учители по музика с празниците, обичаите и обредите на българите, с песните, които ги придружават. Наред с фолклорните календарни празници, са застъпени и празници, които училището отбелязва, като Ден на славянската писменост и др. Предложен е разнообразен песенен материал за практическо приложение в уроците по музика.
  Учебник / Учебно помагало
 -
 Издадено
  1608
 Илияна Николова

1. Василева, Вергиния. Практически упражнения за изучаване на акордеон. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2003.

2. Огненска, Николина. Неравноделните метроритми и обучението по музика. ч. I, Благоевград: УИ Неофит Рилски, 2003, 169 с. ISBN 954-680-275-1 COBISS.BG-ID 1041809892 с. 30

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/