Контент анализ на учебните програми по български език с оглед на обучението по правоговор и правопис в началните класове - Педагогически алманах, 2012, том 20 (1), с. 65-82. Print ISSN 1310-358X


Йорданова, Даниела (2013) Контент анализ на учебните програми по български език с оглед на обучението по правоговор и правопис в началните класове - Педагогически алманах, 2012, том 20 (1), с. 65-82. Print ISSN 1310-358X Вeлико Търново: Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий»,


 В текста е извършен контент анализ на учебните програми по български език и литература в I – IV клас с оглед на обучението по правоговор и правопис, като се имат предвид Държавните образователни изисквания за културно-образователната област „Български език и литература”. Очертани са акцентите в обучението по правоговор и правопис предвид учебното съдържание по български език по ядра, изведен е необходимият понятиен апарат, както и предвидените дейности за усвояване на правоговорните и правописните знания и умения от малките ученици. Направените изводи позволяват да се откроят както положителните страни на обучението по правоговор и правопис в етапа I – IV клас, така и някои нерешени въпроси.
  Студия
 Контент анализ, учебни програми, български език, обучение, правоговор, правопис, начални класове
 Издадено
  16060
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/