Йорданова, Даниела. Теоретико-методически проекции на обучението по правоговор в I –IV клас


Йорданова, Даниела (2012) Йорданова, Даниела. Теоретико-методически проекции на обучението по правоговор в I –IV клас Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата, том 1, В. Търново, издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012 (с. 190-198). ISBN 978 -954-753-104-8


 В доклада се очертават някои теоретико-методически проекции на обучението по правоговор в етапа I – IV клас. Основните лингвистичните понятия - правоговор, ортоепема, правоговорни норми, правоговорен навик, произносителен стил, които очертават теоретичните основания на обучението по правоговор в началните класове, се изясняват и коментират с оглед на целта и задачите на образователния процес по български език за началния етап на основната образователна степен.
  Доклад
 обучение, правоговор, теоретико-методически, 1.- 4. клас
 Издадено
  16059
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/