Социалните мрежи във време на интензивна миграция (случаят „Сатовча”). - В света на човека. Сборник в чест на проф. дин Ив. Георгиева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.Т. 1, София. 2008, 49-66. ISBN: 978-954-07-2715-8 COBISS.BG-ID: 1231333092


Карамихова, Маргарита (2008) Социалните мрежи във време на интензивна миграция (случаят „Сатовча”). - В света на човека. Сборник в чест на проф. дин Ив. Георгиева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.Т. 1, София. 2008, 49-66. ISBN: 978-954-07-2715-8 COBISS.BG-ID: 1231333092 София


 Изследване на функциите на социалните мрежи при висока миграционна вълна. В света на човека, Т.1, София, 49 – 66
  Статия
 миграции, българи мюсюлмани, ислям
 Издадено
  16056
 Маргарита Карамихова

1. Дечева М. 2013 Динамика на миграционните процеси от България към Испания в края на ХХ и началото на XXI век – В: Маева М., Захова С. Съст. „Етнография на миграциите. Българите в Средиземноморието”, Парадигма, София, с. 35 – 65

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/