Уредбата на административния договор в Административнопроцесуалния кодекс.


Сивков, Цветан (2016) Уредбата на административния договор в Административнопроцесуалния кодекс. Сб. доклади от международна научно-приложна конференция "Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз", София, ноември 2016 г. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2016, с. 327-330. ISBN 978-954-07-4203-8, COBISS.BG-ID 1277675236


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16052
 Цветан Сивков

1. Панайотова, Емилия. Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК. София: Сиби, 2018, 276 с. ISBN 978-619-226-084-2, COBISS.BG-ID 1285614820, на с. 48

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/