Аспекти на екипното обучение. Алтернативна технологична организация на учебния процес. В. Търново, Фабер, 2003, 160 с., ISBN 954-775-178-6 Cobiss.BG-ID 1039896804


Кръстева, Антония (2003) Аспекти на екипното обучение. Алтернативна технологична организация на учебния процес. В. Търново, Фабер, 2003, 160 с., ISBN 954-775-178-6 Cobiss.BG-ID 1039896804 Фабер, В. Търново, Cobiss.BG-ID 1039896804


 В монографията се извежда основната концепция за екипа и неговото значение за оптимизиране на обучението. В контекста на глобалните образователни цели се представя методическа стратегия, адекватна на променящата се обществена реалност (използване на интерактивни методи за обучение в екип).
  Монография
 екип, обучение
 Издадено
  1605
 Антония Кръстева

41. Каменов, Хр. Дидактически модел за формиране на рефлексивни умения у четвъртокласниците. Дисертационен труд. с. 95, с. 98 - 99, с. 103, с. 165-166

42. Стефанова, Т. и др. Книга за учителя Човекът и природата. 3. клас, Варна, 2018 г.

43. Тодорова, Р. Формиране на умения за работа с информационни технологии у учениците от 4. клас. Дисертационен труд

39. Дончева, Ю. Учебно ръководство за семинарни упражнения по Методика на обучението по Човекът и обществото. Трето преработено и допълнено издание с тестове за самоподготовка, саморазвитие и самооценка. Русенски университет, Русе, 2017, с. 31, ISBN 978-619-7058-53-6 COBISS.BG-ID 1276974052

40. Стефанова, Т., С. Димитрова. Книга за учителя. Околен свят - 2. клас. Варна, 2017

34. Марчева, П. Нагласи на учителите за използване на интегрираното обучение в началното училище. – Втора докторантска сесия на Педагогически факултет, с. 18 – 30, http://www.uni-vt.bg

35. Марчева, П. Стимулиране на познавателната активност на третокласниците чрез интерактивно обучение. Дисертационен труд. В. Търново, с. 19

36. Марчева, П. Стимулиране на познавателната активност на третокласниците чрез интерактивно обучение. Дисертационен труд. В. Търново, с. 22

37. Марчева, П. Стимулиране на познавателната активност на третокласниците чрез интерактивно обучение. Дисертационен труд. В. Търново, с. 30

38. Марчева, П. Стимулиране на познавателната активност на третокласниците чрез интерактивно обучение. Дисертационен труд. В. Търново, с. 45

31. Мандева, М. Екипно обучение по български език в мултикултурна образователна среда. В сб.: Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище. С., с. 50-51.

32. Мандева, М. Формиране основи на компетентност за писмена преразказна дейност на първия (българския) език – начален етап на основната образователна степен. Дисертационен труд. Успешно защитен през 2014.

33. Смилкова, Р. Екипната работа като интерактивен метод за работа с ученици в мултикултурна среда. В сб.: Добри практики за работа в мултикултурна среда. Проект „Академия за толерантност”, С., с. 47-50.

25. Гаджева, Д. Дидактически модел за развиване на творческите способности у учениците от четвърти клас. Дисертационен труд. В. Търново, с. 149

26. Гаджева, Д. Дидактически модел за развиване на творческите способности у учениците от четвърти клас. Дисертационен труд. В. Търново, с. 155

27. Гаджева, Д. Дидактически модел за развиване на творческите способности у учениците от четвърти клас. Дисертационен труд. Успешно защитен.

28. Йорданова, Д., Д. Гаджева, В. Жекова и др. Уроците по български език и литература в І – ІV клас. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. . 21, 24, 126-127, 129-130, 137, 146-147, ISBN: 978-954-524-886-3 COBISS.BG-ID 125305832

29. Легкоступ, М. Методически аспекти на обучението по религия. В. Търново, Фабер, 2013, с. 84, ISBN: 978–954–400–824–6 COBISS.BG-ID 1257492964

30. Мандева, М. Усъвършенстване на детската комуникативноречева компетентност чрез екипно обучение по писмено преразказване – начален училищен етап. – Българско списание за образование, № 3, с. 9, http:// www.elbook.ed

23. Гаджева, Д. Развиване на интелектуалните творчески способности на учениците чрез обучението по математика в четвърти клас. Съюз на учените в България. В сб.: Дни на науката` 2011. Faber, В. Търново, с. 437, 438, 439, ISSN: 1314-2283 COBISS.BG-ID 1248847844

24. Легкоступ, М. Катехизическото учение на Св. Кирил йерусалимски. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 20011, с.68-76, ISBN 978-954-07-3279-4

19. Гаджева, Д. Ролята на интерактивните методи за развиване на интелектуалните творчески способности у учениците от начална училищна възраст. В сб.: 25 години Педагогически факултет. В. Търново, 2009, с. 404, ISBN 978-954-400-422-4 COBISS.BG-ID 1236540644

20. Зуркова, Ц. Работа в екип – значение и приложение в обучението по български език и литература в първи клас. – Начално училище, 2010, № 3, с. 43, ISSN 1310-0572

21. Мандева, М., Д. Йорданова. Възможности за интерактивно обучение на студентите педагози. В сб.: Университетска научна конференция на НВУ “В. Левски”, с. 10-17.

22. Николов, П. Психология на саморазвитието. Предполагаеми механизми на самосъзнанието. Благоевград.

17. Гаджева, Д. Интерактивни методи в обучението по математика в началните класове. В сб.: Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново, 2008, с. 205, ISBN 978-954-524-628, COBISS.BG-ID 1228373988

18. Пушкарова, Ил., Ц. Чернев. Компютърното обучение в помощ на началното образование. В сб.: Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново, 2008, с. 226, ISBN 978-954-524-628, COBISS.BG-ID 1228373988

15. Гаджева, Д. Интерактивните методи и екипната учебна дейност в обучението по математика в 4. клас. В сб.: Училището – желана територия на ученика. В. Търново, с. 99-111.

16. Томова, Д. Екипната организация на физическото възпитание. Университетско издателство “Неофит Рилски”, Благоевград.

12. Гаджева, Д. Интерактивни методи и екипна учебна дейност в обучението по математика в ІV клас. – Начално образование, 2007, № 2, с. 19, ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1173857252

13. Гаджева, Д.Интерактивни методи в обучението по математика в началните класове. – Начално училище, 2007, № 2, с. 37,39, ISSN 1310-0572 COBISS.BG-ID 1173856996

14. Недкова, А. Учебната работа в екип – фактор за формиране на професионалната компетентност в колежанското образование. – Педагогика, 2007, № 5, с. 37, ISSN: 0861-3982 COBISS.BG-ID 1176483812

9. Легкоступ, Пл. Изобразително изкуство. Възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, С, 2010, с. 31, ISSN 978-954-07-3057-8 COBISS.BG-ID 1232900580

10. Николова, Т. и др. Книга за учителя. Домашна техника и икономика за пети клас. Бит и техника, Варна.

11. Проданов, Г. Аспекти на здравното образование. В. Търново, Астарта, 2006, с. 186, ISBN-10: 954-350-007-Х; ISBN-13: 978-954-350-007-9, COBISS.BG-ID 1045883108

4. Гаджева, Д. Екипната учебна дейност в началните класове. Съюз на учените в България. В сб.: Дни на науката`, Faber, В. Търново, 2005, с. 188-196.

5. Зуркова, Ц. Работата в екип – приложение в обучението по български език и литература в първи клас. – Начално училище, 2005, № 6, с. 28, ISSN 1310-0572

6. Йорданова, Д. Преодоляване на диалектичната редукция в речта на учениците (І – ІV клас), В. Търново, Фабер, с. 116, ISBN: 954-755-468-8 (в литература)

7. Йорданова, Д., М. Мандева. Формиране на комуникативна компетентност у учениците от І - ІV клас чрез екипно обучение по български език. В сб.: Език и стратегии в обучението. В. Търново, с. 7-13.

8. Легкоступ. Пл. Изобразителното изкуство и работата в в екип. - Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, № 1-2, с. 291, ISBN: 1310-358Х

2. Йорданова, Д. Възможности за преодоляване на диалектната редукция в речна на учениците от I - IV клас чрез екипно обучение. В сб. 20 години Педагогически факултет. Образованието в глобализиращия се свят. В. Търново, 2004 , с. 133, ISBN - 978-954-524-608-1 COBISS.BG-ID 1228218596

3. Йорданова, Д., М. Мандева. Проблеми на обучението по български език и литература І – ІV клас. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2004.

1. Пенчева, А. Придобиване на умения за работа в екип. В международна научна конференция Унитекст`03. В сб: Доклади Том ІІ, Габрово, 2003, с. 250-255.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/