Споразумението по Административнопроцесуалния кодекс.


Сивков, Цветан (2012) Споразумението по Административнопроцесуалния кодекс. София: Сиела, 2012, 188 с. ISBN 978-954-28-1155-8, COBISS.BG-ID 1248540132


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16031
 Цветан Сивков

4. Георгиева, Теодора. Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ. София: Сиела, 2018, 284 с. ISBN 978-954-28-2561-6, COBISS.BG-ID 1285214692, на с.161, 162

5. Панайотова, Емилия. Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК. София: Сиби, 2018, 276 с. ISBN 978-619-226-084-2, COBISS.BG-ID 1285614820, на с. 177

6. Янкулова, С., Т. Николова. Промените в Административнопроцесуалния кодекс 2018. София: ИК „Труд и право”, 2018, 431 с. ISBN 978-954-608-261-9, на с. 106

2. Балабанова, Христина. Административният договор по българското законодателство. София: Сиела, 2017, ISBN 978-954-28-2422-0, на с. 72

3. Чакърова-Димитрова, Изабела. Разумният срок в административния процес. Велико Търново: Фабер, 2017, 246 с. ISBN 978-619-00-0691-6, COBISS.BG-ID 1283929316, на с. 166

1. Еленков, Ал., Ан. Ангелов, Ас. Дюлгеров, Ат. Дишева, Л. Панов, М. Казанджиева, С. Янкулова, Т. Николова, Юл. Ковачева. Административнопроцесуален кодекс – Систематичен коментар. Проблеми в правоприлагането. Анализ на съдебната практика. София: ИК „Труд и право”, 2013, 1600 с. ISBN 978-954-608-210-7, COBISS.BG-ID 1263572196, на с. 120, 129, 136, 214, 846, 847

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/