История на Педагогическия факултет. Велико Търново: Фабер, 2013, 248 с. ISBN 978-619-00-0004-4


Йорданова, Даниела (2013) История на Педагогическия факултет. Велико Търново: Фабер, 2013, 248 с. ISBN 978-619-00-0004-4 В. Търново, издателство Фабер, 2013 (с. 220). ). ISBN 978-619-00-0004-4.


  В монографията проследява историята на Педагогическия факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” от неговото създаване през учебната 1984/1985 г. представят проучени, анализирани, хронологизирани, систематизирани и обобщени данни /текстове, снимки и филми/ в диахронен и синхронен план за създаването, развитието и съвремието на Педагогическия факултет.
  Монография
 История, Педагогически факултет
 Издадено
  16027
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/