Към обосноваване на понятието обем на тяло в училищния курс по математика


Колев, Николай (2011) Към обосноваване на понятието обем на тяло в училищния курс по математика Съвременният поглед на докторанта към науката, Сборник научни студии и статии, УИ „Неофит Рилски”,Благоевград, 2011


 обемът на тяло като скаларна величина
  Доклад
 обем


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  15997
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/