Един модел за решаване на логически задачи от тип двучленнa релация


Бакоев, Валентин (2011) Един модел за решаване на логически задачи от тип двучленнa релация Математика и информатика, бр. 6, 2011, стр. 28-38. ISSN 1310–2230


 В настоящата статия прилагаме този подход към логическите задачи от тип двучленна релация, които са сравнително голям дял от математическите логически задачи. Предлагаме един модел в две разновидности – според илюстрирането на логическите разсъждения чрез таблица или чрез граф и разглеждаме как се прилага и кои са елементите му върху две конкретни задачи.
  Статия
 логически задачи, двучленна релация, модели за решаване, класификация


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  15981
 Валентин Бакоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/