Тракия в стратегическите планове на цар Калоян. – Архив за поселищни проучвания, 2010, кн. 3-4, година XIII, с. 31-46. Print ISSN 0861-6507. COBISS.BG-ID - 1120161764


Иванов, Ивелин (2010) Тракия в стратегическите планове на цар Калоян. – Архив за поселищни проучвания, 2010, кн. 3-4, година XIII, с. 31-46. Print ISSN 0861-6507. COBISS.BG-ID - 1120161764 Велико Търново


 Статията поставя редица въпроси, свързани с дипломатическите и военни действия на българския цар Калоян ( 1197-1207) в Тракия – територия на вековни и ожесточени сблъсъци с Византийската империя. Представяйки основни сведения и факти от достигналите до наши дни писмени извори, авторът следва основните етапи в осъществяването на стратегическите планове на българския владетел и предлага нов поглед и тълкуване на някои традиционни мнения. В заключение е изложена тезата, че активните действия на цар Калоян в Тракия, най-вече след пролетта на 1205 г., имат за цел не удар срещу Константинопол, а изолиране на латинците, парализиране на гръцката съпротива и овладяване на Солун - вторият по значение стратегически център на Балканите.
  Статия
 средни векове, цар Калоян, българо-византийски войни, българо-латински войни
 Издадено
  15979
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/