Представата за денонощието според българския език (от гледна точка на теорията за когнитивната метафора). Сб. "Йорданка Маринова : Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей". Ред. кол. Христина Станева и др. ; [Предг. Стоян Буров], В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 218–226. ISBN 954-524-556-5, ISBN 978-954-524-556-5; COBISS.BG-ID 1227006436


Вътова, Мирослава (2006) Представата за денонощието според българския език (от гледна точка на теорията за когнитивната метафора). Сб. "Йорданка Маринова : Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей". Ред. кол. Христина Станева и др. ; [Предг. Стоян Буров], В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 218–226. ISBN 954-524-556-5, ISBN 978-954-524-556-5; COBISS.BG-ID 1227006436 Велико Търново


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  15970
 Мирослава Вътова

1. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. // Електронно списание "Дзяло", год. IV, 2016, брой 8; ISSN 1314-9067 on-line: http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/