Представи за време в българския език (въз основа на теорията за когнитивната метафора). Балканските култури и националната идентичност в условията на глобализация и регионализация : Сборник с доклади от шестата национална студентска научна конференция по балканистика, Велико Търново, 16-18 май 2005 г. Състав., ред. Анастасия Петрова, Георги Бърдаров. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 185–200, ISBN 10: 954-524-540-9; ISBN 13: 978-954-524-540-4; COBISS.BG-ID 1243586532


Вътова, Мирослава (2006) Представи за време в българския език (въз основа на теорията за когнитивната метафора). Балканските култури и националната идентичност в условията на глобализация и регионализация : Сборник с доклади от шестата национална студентска научна конференция по балканистика, Велико Търново, 16-18 май 2005 г. Състав., ред. Анастасия Петрова, Георги Бърдаров. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2006, с. 185–200, ISBN 10: 954-524-540-9; ISBN 13: 978-954-524-540-4; COBISS.BG-ID 1243586532 Велико Търново


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  15968
 Мирослава Вътова

1. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. // Електронно списание "Дзяло", год. IV, 2016, брой 8; ISSN 1314-9067 on-line: http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/