Bella, Horrida Bella! Наблюдения върху въоръжението и войната в илюстровани готически ръкописи от XIII-XV в. – В: Сб. от конференция "Старобългарската ръкописна книга - съдба и мисия" в памет на проф. Куйо М. Куев, Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2012, с. 228-244. ISBN 978-954-524-859-7. COBISS.BG-ID - 1253602276


Иванов, Ивелин (2012) Bella, Horrida Bella! Наблюдения върху въоръжението и войната в илюстровани готически ръкописи от XIII-XV в. – В: Сб. от конференция "Старобългарската ръкописна книга - съдба и мисия" в памет на проф. Куйо М. Куев, Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. Велико Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2012, с. 228-244. ISBN 978-954-524-859-7. COBISS.BG-ID - 1253602276 Велико Търново


 Статията представя основни моменти от анализа на изображения от илюстровани готически ръкописи от британски обществени и университетски библиотеки на фона и в сравнение с текстови и други извори. Авторът систематизира извлечената информация в няколко основни направления: оръжията и доспехите, представянето на обсадите и сраженията, както и някои интересни моменти като обсадните машини, първите огнестрелни оръдия и образа на нереалистични оръжия и военни машини. Следвайки принципите на критичност и обективност, авторът отхвърля част от анализираната визуална информация и приема тези изображения, които отговарят на и потвърждават както текста, така и на други археологически и скулптурни източници. Основният извод е, че много от изследваните готически ръкописи предоставят уникална информация за възстановяване картината на войната в късното Средновековие.
  Статия
 Средни векове, война, въоръжение, илюстровани ръкописи, анализ текст-изображение
 Издадено
  15956
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/