Музика за пети клас


Марчева, Пенка (2016) Музика за пети клас Булвест 2000,ISBN 978-954-18-1009-5, COBISS.BG-ID1284534756.


 Учебник по музика за пети клас, създаден на основата на държавните образователни стандарти и учебната програма по предмета.
  Учебник / Учебно помагало
 учебник, музика, учебно съдържание,
 Издадено
  15954
 Пенка Марчева

1. Измерения на музикалния анализ в обучението по музика в началния етап на основната степен. Теоритико-приложни и методически ракурси към процесана формиране на музикални представи чрез категориите на изразността, структурата и жанра, В: Съвременно музикално образование и възпитание, Сборник доклади от Юбилейната научна конференция по повод 25 години специалност "ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА" във Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий", 2018, съставител и главен редадактор Проф. д.н. Марияна Булева-Петрова, с.136

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/