Артпедагогика, училище, арттерапия – учебник за студенти от педагогически специалности,


Марчева, Пенка (2016) Артпедагогика, училище, арттерапия – учебник за студенти от педагогически специалности, Авангард Прима, София, 217 с., ISBN 978-619-160-577-4,COBISS.BG-ID 1275211748 .


 Учебникът е за тези, които се интересуват от ролята на изкуството върху здравето, личностното развитие и социалната реализация. Идеята за неговото написване е да представи педагогическите аспекти на проблема за въздействието на изкуството върху личността, да очертае една сравнително нова област в педагогическата наука - артпедагогиката. Той е предназначен за студенти от педагогически и социални специалности, за учители в предучилищен и начален училищен етап, за учители, преподаващи изкуство, за всички интересуващи се от проблематиката.
  Учебник / Учебно помагало
 артпедагогика, арттерапия, образование


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  15951
 Пенка Марчева

5. Илиева, А., Формиране на практически умения за работа с правописен речник, Сборник с доклади от научно-практическа конференция " Актуални политики и практики в образованието", Плевен, 17-18.04.2019 г, ISBN 978-619-91255-1-9, с.193.

6. Кръстев, А., Аспекти на семейното влияние върху детското развитие и формирането на мотивация за учене (Методически насоки за студенти и учители), рецензенти: до. д-р Анелия Рангелова,доц. д-р София Дерменджиева,УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 978-619-208-185-0, с.42

7. Кръстев, А.Мотивация за неагресивно поведение (методически насоки за учители), НИОПП, ISBN: 978-619-90244-3-0, научни рецензенти: доц.дпн Жана Атанасова, д-р Калоян Дамянов, с.37.

3. Tagareva, E., Compesatory mecanisms establishment in piano training of persons with special educational needs (SEN) - approach, methods, results. International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers, 2018, Vol.28.3, Education - Knowledge сх Practice, Skopije,EBSCO HOST Global Impact&Quality Factor 1.322 (2016), ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version),p.1036.

4. Тополска, Е, Вълшебната приказка в общата подкрепа за личностно развитие на деца с проблемно поведение, В:Вътрешноинтитуционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детската градина,практическо помагало, Педагогическо издателство "Образование", София, рецензент проф.дпн Нели Иванова с.141, с.142

1. Penkova, R., FORUM THEATRE IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS, Papers International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Vol.20.2, Education and Social Sciences - Knowledge and Practice, Skopije, Global Impact&Quality Factor 1.322, p.906

2. Дончева, Ю., Моделиране на развиваща образователно-творческа среда за деца със специални образователни потребности, B:Колективна монография "Стимулиране на креативността при деца в риск ", Русенски университет, Примакс, с. 128, ISBN 978-619-7242-31-7, цитат от с.51 на с.67

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/