Артпедагогика, училище, арттерапия – учебник за студенти от педагогически специалности,


Марчева, Пенка (2016) Артпедагогика, училище, арттерапия – учебник за студенти от педагогически специалности, Авангард Прима, София, 217 с., ISBN 978-619-160-577-4,COBISS.BG-ID 1275211748 .


 Учебникът е за тези, които се интересуват от ролята на изкуството върху здравето, личностното развитие и социалната реализация. Идеята за неговото написване е да представи педагогическите аспекти на проблема за въздействието на изкуството върху личността, да очертае една сравнително нова област в педагогическата наука - артпедагогиката. Той е предназначен за студенти от педагогически и социални специалности, за учители в предучилищен и начален училищен етап, за учители, преподаващи изкуство, за всички интересуващи се от проблематиката.
  Учебник / Учебно помагало
 артпедагогика, арттерапия, образование


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  15951
 Пенка Марчева

5. Илиева, А., Формиране на практически умения за работа с правописен речник, Сборник с доклади от научно-практическа конференция " Актуални политики и практики в образованието", Плевен, 17-18.04.2019 г, ISBN 978-619-91255-1-9, с.193, COBISS.BG-ID 1289892836 .

6. Кръстев, А., Аспекти на семейното влияние върху детското развитие и формирането на мотивация за учене (Методически насоки за студенти и учители), рецензенти: доц. д-р Анелия Рангелова,доц. д-р София Дерменджиева,УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, ISBN 978-619-208-185-0, с.42, COBISS.BG-ID - 1289793252

7. Кръстев, А.Мотивация за неагресивно поведение (методически насоки за учители), НИОПП, ISBN: 978-619-90244-3-0, научни рецензенти: доц.дпн Жана Атанасова, д-р Калоян Дамянов, с.37.

3. Tagareva, E., Compesatory mecanisms establishment in piano training of persons with special educational needs (SEN) - approach, methods, results. International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers, 2018, Vol.28.3, Education - Knowledge сх Practice, Skopije,EBSCO HOST Global Impact&Quality Factor 1.322 (2016), ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version),p.1036.

4. Тополска, Е, Вълшебната приказка в общата подкрепа за личностно развитие на деца с проблемно поведение, В:Вътрешноинтитуционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детската градина,практическо помагало, Педагогическо издателство "Образование", София, рецензент проф.дпн Нели Иванова с.141, с.142, ISBN - 978-619-7391-01-5 COBISS.BG-ID - 1286197732

1. Penkova, R., FORUM THEATRE IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS, Papers International Journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Management, Scientific Vol.20.2, Education and Social Sciences - Knowledge and Practice, Skopije, Global Impact&Quality Factor 1.322, p.906

2. Дончева, Ю., Моделиране на развиваща образователно-творческа среда за деца със специални образователни потребности, B:Колективна монография "Стимулиране на креативността при деца в риск ", Русенски университет, Примакс, 128 с., ISBN 978-619-7242-31-7, цитат от с.51 на с.67

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/