Стопанството на Република Кипър. Социално-икономически бележки.


Парашкевов, Пламен (2016) Стопанството на Република Кипър. Социално-икономически бележки. Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност". Велико Търново, 31 октомври 2014 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. IX, с. 163-172. ISBN 978-619-208-066-2


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  15943
 Пламен Парашкевов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/